آرشیو برچسب های: علم شاقول

شاقول ابن سینا

felezyab

شاقول ابن سینا   شاقول ابن سینا چیست؟ در سالهای اخیر که تب گنج یابی در ایران فوران کرده همه دچار این تب شدن مخصوصا قشر ضعیف تر جامعه و البته قشر ثروتمند نیز برای تفریح از این تکنیک و تکنولوژی بهره میبرند.