آرشیو برچسب های: آثار فیل در دفینه

نماد فیل در دفینه یابی

PHIL

نماد فیل در دفینه یابی   نماد فیل در دفینه یابی در ایران باستان نماد قدرت و استقامت و سروری بوده است.