آرشیو برچسب های: چهره انسان دفینه

نشانه انسان در گنج یابی

felezyab

نشانه انسان در گنج یابی   نشانه انسان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه انسان اگر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد،