آرشیو برچسب های: چشمه گنج دفینه

قفل و کلید در دفینه یابی

felezyab

قفل و کلید در دفینه یابی   کارشناسی علامت کلید:   قفل و کلید در دفینه یابی کلید سمبل تبدیل حادثه مشخصی به انواع دیگر است،

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

felezyab

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی   چشمه در گنجیابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟