آرشیو برچسب های: تعبیر خواب اهو و گوزن

آهو و گوزن در گنج یابی

GANJ

آهو و گوزن در گنج یابی  آهو و گوزن در گنج یابی : در قبل تاریخ و در طول آن همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است .